عیسی امیدوار چهارمین مدال شهروندی جهان را بدست آورد.

به گزارش خبرنگار گردشگری ایسنا، دبیرکل سازمان شهروند جهانی از «عیسی امیدوار» به عنوان نخستین جهانگرد معاصر ایرانی که پیام صلح را برای مردم دنیا به ارمغان داشته تقدیر و چهارمین مدال شهروندی جهان را به او اهدا کرد.


نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
توضیحات :
Powered by the Saital co. - Back to Top